Pravidla na ochranu osobních údajů

Souhlasím s tím, aby Centrum Anabell, z. ú. se sídlem Brno, Masarykova 37, 602 00, IČ: 266 06 518 (dále jen Anabell) shromažďovalo, uchovávalo a zpracovávalo v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mnou osobně poskytnutou e-mailovou adresu za účelem informací o jeho činnosti prostřednictvím Nesletteru Anabell. Anabell prohlašuje, že s e-mailem bude pracovat jen v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž beru na vědomí, že se mohu kdykoliv dotazovat na způsoby a formy zpracování a dále, že souhlas mohu kdykoliv odvolat – Anabell se v takovém případě zavazuje mé osobní údaje skartovat nebo dle domluvy se mnou anonymizovat.