Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti: Centrum Anabell, z. ú., IČ: 266 06 518, se sídlem Masarykova 506/37, 602 00 Brno, e-mail:posta@anabell.cz, tel. 542 214 014 (dále jen „Správce“), pověřencem pro ochranu osobních údajů je PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, e-mail: jana.sladka@anabell.cz, tel. 602 766 542, aby zpracovával osobní údaje o mé osobě, a to moje jméno, příjmení, telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu, případně adresu bydliště (za předpokladu, že mi bude zasílána odměna pro dárce) a číslo účtu, ze kterého poskytnu finanční dar pro Anabell v rámci projektu „Běhám pro Anabell“.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem administrace dárcovského projektu „Běhám pro Anabell“, jehož se dobrovolně účastním, a za účelem zasílání informačních sdělení Správce. Správce bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Správce je oprávněn zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě. Kategorií příjemců, jimž budou osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Správce využívá k naplnění účelu vymezenému výše.

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

– právo na přístup k osobním údajům, které o mně Správce zpracovává,

– právo na opravu osobních údajů,

– právo na výmaz osobních údajů,

– právo na omezení zpracování osobních údajů,

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

– právo na přenositelnost osobních údajů.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

– právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu pověřence výše uvedenou,

– právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedených, a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.